مرور رده

سلامت

حافظه قوی

اگر امتحان و یا ارائه مهم دارید، آن را قبل از خواب مرور کنید. فرایند نثبیت حافظه، که اطلاعات را از حافظه کوتاه مدت له حافظه بلند مدت منتقل می کند اغلب در هنگام خواب اتفاق می افتد!